Thực hành Cơ sở dữ liệu cô Trang

Đỗ Thị Thùy Trang, 0961815768

Thứ 3, 6g45-9g15,Nhóm 17,PM08
Thứ 3, 9g30-12g,Nhóm 18,PM08
Thứ 4, 6g45-9g15,Nhóm 21,PM06
Thứ 4, 9g30-12g,Nhóm 20,PM06
Thứ 7, 6g45-9g15,Nhóm 13,PM01
Thứ 7, 9g30-12g,Nhóm 14,PM01

Có 10 buổi học, buổi thứ 10 kiểm tra. Đánh giá điểm: mỗi buổi học đều có điểm (cô xem và hỏi về bài tập đã làm ở buổi trước để chấm điểm, ko đi học 0 điểm), trung bình cộng điểm các buổi học >= 8 thì được miễn kiểm tra ở buổi thứ 10. Nếu không phải làm kiểm tra, điểm sẽ bằng: (trung bình cộng điểm các buổi học + điểm bài tập 3 )/2. Nếu phải làm kiểm tra, điểm sẽ bằng: (trung bình cộng điểm các buổi học + điểm bài tập 3 + điểm kiểm tra)/3

Download hướng dẫn thực hành tại đây.

BT_Thuc hanh_CSDL

Buổi 1: Một số lỗi

1/ Lỗi khi tạo Database Diagram, theo link sau để sửa:

https://www.csharp007.com/2013/02/the-specified-module-could-not-be-found.html

Nếu bị thêm lỗi khác, làm như sau: Nếu vẫn bị lỗi thì nhấp phải vào folder Cơ sở dữ liệu đã tạo -> Properties -> hiện ra dialog, ở bên trái chọn Files, ở bên phải Owner, gõ sa

2/ Nếu sửa khi design Table mà lưu ko được thì:

 

Leave a Reply